Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van High-Tec-Specialty B.V., Gevestigd te (6114 JP) Susteren, aan de Maaseikerweg 14, hierna te noemen: “High-Tec Specialty”

Inhoudsopgave

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen, hoe ook genaamd, van High-Tec Specialty met derden, hierna: “afnemer”.

1.2. Van deze voorwaarden kan enkel worden afgeweken door middel van een door de directie van High-Tec Specialty ondertekend schrijven in welk geval die afwijking slechts geldt voor de opdracht waarvoor de afwijking is overeengekomen.

1.3. Algemene voorwaarden van afnemers worden door High-Tec Specialty niet aanvaard.

2. Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen door of vanwege High-Tec Specialty gedaan zijn vrijblijvend.

2.2. Prijzen, uitvoeringen en dergelijke in drukwerken zijn aan wijzigingen onderhevig en binden, High-Tec Specialty derhalve niet. Aan uitingen over het product in brochures of reclamedrukwerk kan geen recht jegens High-Tec Specialty ontleend worden.

3. Levertijden

3.1. De door High-Tec Specialty opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, verplicht High-Tec Specialty jegens de afnemer nimmer tot vergoeding van schade door afnemer of een derde geleden, tenzij de overschrijding is ontstaan door opzet of grove schuld van High-Tec Specialty of haar bedrijfsleiding.

4. Levering

4.1. Indien afnemer met het in ontvangst nemen van de zaak in gebreke blijft, worden deze voor risico en voor rekening van afnemer bewaard.

4.2. High-Tec Specialty is gerechtigd deelleveringen uit te voeren.

5. Prijzen

5.1. Alle prijzen zijn netto en exclusief ten tijde van de leveringen verschuldigde belastingen.

5.2. Indien na aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst een kostprijsbepalende factor, een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan, is High-Tec Specialty gerechtigd de overeengekomen prijzen, dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat zulks afnemer het recht geeft op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt.

6. Betaling

6.1. Alle kosten vallende op de betaling zijn voor rekening van afnemer.

6.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling niet binnen de gestelde termijn geschiedt, is afnemer in gebreke en is hij vertragingsrente van 1% per maand, of de wettelijke rente indien deze hoger is, van het factuurbedrag verschuldigd.

6.3. Afwijkende betalingsregelingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Het is afnemer niet toegestaan zich op verrekening te beroepen. Klachten geven afnemer niet het recht enige betaling te weigeren of uit te stellen, tenzij de prestatie van High-Tec Specialty in het geheel niet beantwoordt aan de overeenkomst.

6.4. De door afnemer gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van kosten, dan van rente en vervolgens van de oudste schulden, ook als afnemer een andere titel aan zijn betaling heeft gegeven.

6.5. Afnemer wordt geacht in gebreke te zijn met de betaling, zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn indien afnemer overlijdt, onder curatele wordt gesteld, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, alsmede in geval van een derdenbeslag op zijn vermogen of een deel daarvan wordt gelegd.

6.6. Wanneer High-Tec Specialty het bij niet-tijdige betaling nodig oordeelt haar vorderingen ter incasso in handen van derden te stellen, komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van afnemer. Ter keuze van High-Tec Specialty kan afnemer belast worden voor de werkelijke kosten, dan wel voor een bedrag gelijk aan 15% berekend over de aan High-Tec Specialty verschuldigde hoofdsom, vermeerderd met vertragingsrente, met een minimum van €250,00.

6.7. High-Tec Specialty behoudt zich het recht voor ten allen tijde zekerheid te verlangen voor tijdige betaling. High-Tec Specialty is gerechtigd haar verplichtingen jegens afnemer op te schorten, althans niet uit te voeren, zolang door afnemer niet voldoende zekerheid voor de betaling is gesteld.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. De eigendom van de door High-Tec Specialty geleverde zaken gaat eerst op afnemer over nadat deze aan High-Tec Specilaty alles heeft voldaan wat aan High-Tec Specialty ter zake van de levering van die zaken- daaronder niet alleen begrepen de koopprijs maar ook eventuele renten en kostenverschuldigd is. Indien afnemer in gebreke blijft met betaling van het verschuldigde, dient zij High-Tec Specialty in staat te stellen tot het terugnemen van de zaken, op straffe van een direct opeisbare boete van €250,00 voor iedere dag of gedeelte van een dag, dat de afnemer één dezer verplichtingen niet nakomt.

7.2. Het is afnemer niet toegestaan de met het eigendomsvoorbehoud belaste zaken te vervreemden, te verbruiken, te vermengen dan wel zodanig te handelen, dat deze zaken niet meer als door High-Tec Specialty geleverde zaken traceerbaar zijn.

8. Acceptatie en claims

8.1. De hoeveelheid van de geleverde zaken wordt als juist erkend, tenzij terstond door afnemer manco’s op het desbetreffende ontvangstbewijs zijn aangetekend. Genoemde manco’s dienen door afnemer binnen 3 werkdagen na aflevering gedetailleerd schriftelijk aan High-Tec Specialty te worden bevestigd.

8.2. Reclames omtrent de kwaliteit van de zaken en/of afwijkingen van de specificaties dienen uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst schriftelijk door afnemer bij High-Tec Specialty te worden ingediend onder vermelding van het artikel en de aard van de klacht. Indien gebreken pas in een later stadium kunnen worden ontdekt, dienen reclames binnen 1 werkdag na ontdekking aan High-Tec Specialty bekend te worden gemaakt.

8.3. Reclames over facturen moeten uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst aan High-Tec Specialty gemeld worden.

8.4. Bij reclames dient afnemer High-Tec Specialty in staat te stellen de gereclameerde zaken in ongewijzigde toestand te inspecteren, bij gebreke waarvan het recht op reclame komt te vervallen. Reclames geven afnemer geen recht tot opschorting van enige aan High-Tec Specialty verschuldigde prestatie, tenzij de geleverde zaken in het geheel niet beantwoorden aan de overeenkomst. Compensatie door afnemer is nimmer toegestaan.

8.5 Na het verstrijken van de in lid 1 t/m 3 van dit artikel genoemde termijnen wordt afnemer geacht de geleverde goederen en/of verstrekte facturen te hebben goedgekeurd.

8.6 Reclames ontslaan afnemer niet van zijn verplichting tot afname van nog te verrichten leveranties.

8.7 Indien de reclame over de levering gegrond is worden de zaken, naar keuze van High-tec Specialty vervangen of gecrediteerd tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende zaken.

9. Overmacht

9.1 Omstandigheden van dien aard, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van High-Tec Specialty kan worden verlangd, gelden als overmacht. Als zodanige omstandigheden gelden onder meer, wilde stakingen binnen het bedrijf van High-Tec Specialty, het gebrek aan voor de nakoming van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, algemene vervoersproblemen, evenals het niet tijdig of niet deugdelijk leveren aan High-Tec Specialty door haar (toe)leveranciers.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van High-Tec Specialty of haar bedrijfsleiding, is High-Tec Specialty nimmer aansprakelijk voor enige schade van afnemer, direct of indirect, of bedrijfsschade uit welke hoofde of van welke aard dan ook.

10.2 High-Tec Specialty is nimmer aansprakelijk indien gebreken aan de geleverde zaken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de door High-Tec Specialty verstrekte en/of op de bijgevoegde documentatie vermelde instructies en voorschriften, of indien de zaken in een gewijzigde verpakking zijn verpakt, dan wel in een andere staat dan de originele door afnemer zijn doorverkocht of verstrekt.

10.3 Indien High-Tec Specialty aansprakelijk wordt geacht voor enige door afnemer geleden schade is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van High-Tec Specialty in het onderhavige geval te verstrekken uitkering.

10.4 Indien High-Tec Specialty aansprakelijk wordt geacht en de assuradeur van High-Tec Specialty in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van High-Tec Specialty beperkt tot twee maal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, tot een maximum van € 5.000,00.

11. Geschillenbeslechting

11.1 Op alle, onder deze voorwaarden aangegane overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2 De Rechtbank te Maastricht is bevoegd, dan wel naar keuze van High-Tec Specialty de volgens de gewone competentieregels bevoegde Rechter.

12. Reparatieclausule nietigheden

12.1 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden.

12.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

13. Wijzigingen en vindplaats van de algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Limburg te Maastricht, Nederland. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.

Vragen? Kom in contact!

Vul het onderstaande formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Winkelwagen

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Verder winkelen